GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING VAN EEN NV OF BV

Omzetting kan niet binnen het Koninkrijk

Gelijk een natuurlijke personen (tot op zekere hoogte) van geaardheid kan veranderen en kan worden omgebouwd, hoeft ook een Curaçaose NV of BV zijn dagen niet noodzakelijk in de bij oprichting gekozen vorm te slijten. Een NV of BV kan zich omzetten in een andere rechtsvorm in Curaçao of in een buitenlandse rechtsvorm met als gevolg dat de NV of BV uit de Curaçaose rechtssfeer verdwijnt. Vroeger werd in dit verband over zetelverplaatsing gesproken.

De grensoverschrijdende omzetting is een aparte figuur, want de vennootschap is in het ene land opgericht en zet zich dan om in een rechtsvorm naar buitenlands recht. Geregeld verhuizen er op die manier vennootschappen naar Luxemburg (outbound; emigratie). Het omgekeerde is ook mogelijk: een buitenlandse vennootschap die zich omzet in een Curaçaose vennootschap (inbound; immigratie). Het buitenlandse recht mag zich uiteraard niet tegen een dergelijke omzetting verzetten.

Als een Curaçaose vennootschap zich wil omzetten in bijvoorbeeld een Luxemburgse vennootschap (een société anonyme of een société à responsabilité limitée) dan stelt de Curaçaose wet als eis dat volgens het recht dat die buitenlandse rechtspersoon beheerst (in dit voorbeeld: Luxemburgs recht), het bestaan van de vennootschap als rechtspersoon in de gekozen rechtsvorm wordt voortgezet. De vennootschap moet dus gecontinueerd worden, ofwel blijven bestaan, maar dan in een ander jasje. Voor de omzetting moet door een notaris in Curaçao een notariële akte van omzetting worden gepasseerd.

Bij een omzetting van een Curaçaose vennootschap naar Luxemburg moet rekening worden gehouden met het feit dat naar het recht van Luxemburg éérst inschrijving in de registers in Luxemburg moet plaatsvinden voordat de vennootschap in Curaçao bij de Kamer van Koophandel mag worden uitgeschreven. Praktisch kan dit aldus worden opgelost, dat zo snel mogelijk nadat de Curaçaose akte van omzetting is gepasseerd, de notaris in Luxemburg zijn akte (een proces-verbaal van een aandeelhoudersvergadering waarin ook de statuten worden vastgelegd) passeert, de vennootschap in Luxemburg inschrijft, waarna de notaris in Curaçao de vennootschap – bij voorkeur nog dezelfde dag – uitschrijft bij de Kamer van Koophandel (dat wil zeggen opgave van de grensoverschrijdende omzetting doet).

In de Curaçaose notariële akte wordt doorgaans een opschortende voorwaarde opgenomen, namelijk dat naar het recht van Curaçao de omzetting pas van kracht wordt als aan de vereisten van het toepasselijke buitenlandse recht is voldaan.

Tot 10 oktober 2010 kon de statutaire zetel van een Nederlands Antilliaanse NV of BV van bijvoorbeeld Curaçao naar Sint Maarten worden verplaatst door middel van een eenvoudige wijziging van de statuten: er werd gewoon een ander eiland als statutaire plaats van vestiging vermeld (een binnenlandse zetelverplaatsing). Dat kan niet meer. Een Curaçaose NV of BV kan (ook) niet worden omgezet in een NV of BV in Nederland, St. Maarten, Aruba of de BES-eilanden.

Wat nu als men een Curaçaose NV of BV zou willen omzetten in een Nederlandse NV of BV? Als gezegd kan dat niet rechtstreeks. Wat nu wel mogelijk is, is dat de Curaçaose vennootschap zich omzet in een rechtsvorm van een EU-lidstaat die de grensoverschrijdende omzetting kent (bijvoorbeeld Spanje of Luxemburg), vervolgens een dochtervennootschap opricht in Nederland, waarna moeder en dochter downstream fuseren met als resultaat een Nederlandse vennootschap. Daarmee bereik je het gewenste resultaat, maar op een omslachtige manier. Er moet een rijkswet komen om een rechtstreekse omzetting mogelijk te maken.

Op 1 januari 2009 is in Aruba de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (VBA) geïntroduceerd. Artikel 66 van de Landsverordening VBA voorziet in de mogelijkheid van een grensoverschrijdende omzetting van een buitenlandse rechtspersoon in een VBA. En artikel 67 Landsverordening VBA voorziet in de grensoverschrijdende omzetting van een VBA in een buitenlandse rechtspersoon. Voor de Arubaanse NV geldt die regeling niet, maar die Arubaanse NV kan zich wel in een VBA omzetten om zichzelf vervolgens grensoverschrijdend om te zetten in een buitenlandse rechtspersoon. In tegenovergestelde richting kan een buitenlandse rechtspersoon uiteindelijk een Arubaanse NV worden.

Ook ten aanzien van de grensoverschrijdende omzetting van of in een VBA geldt dat dit niet binnen het Koninkrijk kan. Om een dergelijke omzetting mogelijk te maken is een rijkswet vereist. Wil een Curaçaose NV zich omzetten in een VBA (of omgekeerd) dan kan dat alleen via een ‘echt’ buitenland dat zowel inbound als outbound omzettingen toestaat.

Karel Frielink
(advocaat)

11 maart 2014

.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.