HET VENNOOTSCHAPPELIJK BELANG

De Hoge Raad schetst de kaders

Bij de vervulling van hun taak dienen de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap (NV of BV) en de met haar verbonden onderneming te richten. Wat dat belang inhoudt hangt af – hoe kan het ook anders – van de omstandigheden van het geval. In een arrest van 4 april 2014 (ECLI:NL:HR:2014:799) heeft de Hoge Raad weer eens haar licht over dit onderwerp laten schijnen. Voor het recht van Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden zijn deze beschouwingen (die hierna samengevat worden weergegeven) ook van belang.

Indien aan de …
Read the rest »

17
Apr 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

DE BV DIE VAN BONAIRE NAAR ROTTERDAM WILDE GAAN… KWAM NOOIT AAN

Inschrijving in Rotterdam geweigerd

Tijdens een lezing in 2012 maakte ik er melding van dat in 2011 is geprobeerd een BV die statutair is gevestigd in Bonaire te verplaatsen naar Rotterdam door middel van een statutenwijziging, waarbij de oude door de nieuwe statutaire plaats van vestiging werd vervangen en de statuten van de BV overeenkomstig het Nederlandse Boek 2 BW werden ingericht. De Kamer van Koophandel te Rotterdam heeft de inschrijving van die BV geweigerd. De Kamer van Koophandel stelde zich op het standpunt dat deze gang van zaken in strijd is met de Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing en …
Read the rest »

16
Apr 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

HOGE RAAD OVER BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Vlieg Ver Weg BV v Curatoren Air Holland

Air Holland heeft in de periode van 25 maart 2001 tot en met 31 augustus 2001 dertig vliegreizen voor Vlieg Ver Weg BV (Van der Valk) verzorgd. Deze vennootschap heeft de facturen van vier reizen onbetaald gelaten.

De twee eisers in de cassatieprocedure zijn sinds 5 september 1997 de zelfstandig bevoegde bestuurders van Vlieg Ver Weg BV.

Air Holland is op 25 maart 2004 failliet verklaard. Mr. Pieter Ingwersen en mr. Rocco Mulder zijn aangesteld als curatoren. De curatoren vorderen in deze procedure dat Vlieg Ver Weg en haar bestuurders hoofdelijk worden …
Read the rest »

16
Apr 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

OVERHEID EN OVERHEIDSBEDRIJVEN

Een hybride vorm werkt niet

Al meer dan eens heb ik aangegeven dat de verhouding tussen de overheid (het Land Curaçao) en de overheidsvennootschappen soms een moeizame is. Wat mij betreft moet de overheid een duidelijke keuze maken: óf activiteiten worden uitgeoefend in de vorm van een overheidsdienst en onder directe verantwoordelijkheid van een minister (en dan is iedereen ambtenaar) óf activiteiten worden uitgeoefend in de vorm van een vennootschap (NV of BV), maar dan moeten die ook zoveel mogelijk buiten de politieke invloedssfeer worden gehouden. De huidige situatie heeft een hybride karakter: er is wel gekozen …
Read the rest »

03
Apr 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

ONDERNEMING EN BEHOORLIJK BESTUUR

Corporate governance is geen toverformule

Al decennialang wordt gesproken en geschreven over (good) corporate governance. En er zijn ook talloze omschrijvingen bedacht. In de kern gaat het er om dat de diverse organen van een vennootschap (bestuur, raad van commissarissen en algemene vergadering) behoorlijk functioneren, zowel formeel als inhoudelijk.

Corporate governance speelt niet alleen bij overheidsvennootschappen en bij beursvennootschappen, maar is ook in de private sector van belang. Wat behoorlijk functioneren precies inhoudt weten we niet. Wat onbehoorlijk functioneren inhoudt weten we wel (ongeveer). Aan de hand van een eenvoudig geval bespreken we kort de rol van …
Read the rest »

25
Mar 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

HET FAMILIEBEDRIJF

PAO-Intensief cursus

In het kader van de door de Radboud Universiteit te Nijmegen en The University of Curaçao georganiseerde PAO-intenstief cursus “Actualiteiten Ondernemingsrecht” heb ik als docent een bijdrage geleverd over het onderwerp “Het familiebedrijf“.

Vanuit juridisch perspectief komen enkele onderwerpen die met het familiebedrijf samenhangen aan de orde. Om te beginnen wordt kort stilgestaan bij de wijzigingen in Nederland die in 2012 en 2013 zijn doorgevoerd (flex-BV en Wet bestuur en toezicht). Daarna wordt stilgestaan bij het monistisch bestuursmodel en in het verlengde daarvan bij het toezicht op en de adviserng van familiebedrijven.

Vervolgens komen enkele juridische instrumenten in het …
Read the rest »

14
Mar 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING VAN EEN NV OF BV

Omzetting kan niet binnen het Koninkrijk

Gelijk een natuurlijke personen (tot op zekere hoogte) van geaardheid kan veranderen en kan worden omgebouwd, hoeft ook een Curaçaose NV of BV zijn dagen niet noodzakelijk in de bij oprichting gekozen vorm te slijten. Een NV of BV kan zich omzetten in een andere rechtsvorm in Curaçao of in een buitenlandse rechtsvorm met als gevolg dat de NV of BV uit de Curaçaose rechtssfeer verdwijnt. Vroeger werd in dit verband over zetelverplaatsing gesproken.

De grensoverschrijdende omzetting is een aparte figuur, want de vennootschap is in het ene land opgericht en zet zich dan om …
Read the rest »

11
Mar 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

DIRECTORS’ LIABILITY REVISITED

People keep asking questions about this topic

Generally, in Curaçao (as well as in Aruba, St. Maarten and the BES islands) liability may arise in the event a managing director is found to be seriously negligent (‘hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt’) in fulfilling his tasks as member of the management board of a legal entity (NV, BV, foundation or association).

Section 2:8 subsection 3 of the Curaçao Civil Code (‘CCC‘) provides that in performing its duties the management board is focused on the interest of the legal entity and its associated business operations, insofar as they exist. This …
Read the rest »

10
Mar 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

KEEPING ACCOUNTS OF A LEGAL ENTITY IN CURAÇAO

Rights and obligations must be known at all times

Section 2:14 subsection 1 of the Curaçao Civil Code (‘CCC’) provides that every director of a legal entity (NV, BV, foundation or association) is obliged towards the legal entity to perform the duties properly within the sphere of his activities. If there is only one director, the sphere of his activities covers all the duties.

Section 2:15 subsection 1 CCC provides that the management board is obliged to keep accounts of the financial position of the legal entity and of everything with regard to the activities of the legal entity, according …
Read the rest »

06
Mar 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

DOORBRAAK VAN AANSPRAKELIJKHEID

Rechtspersoonlijkheid kan soms worden genegeerd

Naamloze en besloten vennootschappen hebben rechtspersoonlijkheid. Ze worden onder meer opgericht om de risico’s van commerciële activiteiten te beperken. Degene die een fabriek start om autobanden te produceren, weet dat daaraan risico’s zijn verbonden. Als hij als eenmanszaak opereert en het komt tot een faillissement, dan is hij met zijn gehele privévermogen aansprakelijk.

Drijft hij de onderneming in de vorm van een bijvoorbeeld een BV en komt het tot een faillissement, dan wordt zijn privévermogen daardoor niet geraakt, in die zin, dat de curator en de schuldeisers van de BV zich niet op zijn privégoederen …
Read the rest »

01
Mar 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

A CORPORATION AND ITS ALTER EGO

Piercing or lifting the corporate veil

As a general rule under Curaçao law, shareholders of corporate entities with limited liability do not risk more than their capital contribution. Such shareholders cannot be held liable for their corporations’ debts or obligations. These corporations are recognized as legal entities separate from their shareholders and managing directors. However, in exceptional cases, the veil of limited liability is pierced and a corporation’s debts or obligations are attributed to the shareholder, which may be a parent corporation.

The distancing of shareholder from corporation allows for individuals to engage in business while limiting their personal liability …
Read the rest »

28
Feb 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

GOVERNMENT-OWNED COMPANIES

Opposing views on political influence

Few people would argue that the rules issued by the state (government) must also be correctly and strictly observed by that same state. It cannot be well conceived that, for example, the police and Public Prosecutor’s Office (as instruments of the state) should be allowed to violate the law with impunity.

Though there may be very different opinions about the nature and the role of the state (particularly from a philosophical and jurisprudential viewpoint), here we address the question of how we should consider government-owned companies, and in particular, what level of influence the government …
Read the rest »

17
Feb 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments