TWEEMAAL PROCEDEREN OVER HETZELFDE GESCHIL?

Res judicata

In Nederland, maar ook in de andere landen binnen het Koninkrijk, geldt de regel dat als de rechter al een (definitief bindend) oordeel over een geschil heeft uitgesproken, je niet over datzelfde geschil wederom een procedure tussen dezelfde partijen mag voeren. Dat heet dan dat de eerste uitspraak gezag van gewijsde heeft gekregen (ook wel res judicata genoemd). Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bij ons verwoordt dat in lid 1 van artikel 70a als volgt:

“Beslissingen aangaande de rechtsbetrekking in geschil, vervat in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, hebben in een ander geding tussen dezelfde partijen …
Read the rest »

27
Jul 2014
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

STUDIESCHULD: WELK RECHT IS VAN TOEPASSING?

Studieschuld gematigd door de rechter

De Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) heeft een studielening aan X verstrekt van in hoofdsom ANG 12.000. Partijen hebben daarover op 21 juli 1997 een overeenkomst van geldlening gesloten. X heeft haar studie / opleiding in augustus 1999 met goed gevolg afgerond. SSC vordert terugbetaling van de hoofdsom plus de rente en buitengerechtelijke incassokosten. X is niet in de procedure verschenen, niet in eerste aanleg en niet in hoger beroep.

In eerste aanleg heeft de Kantonrechter een deel van de vordering toegewezen en een deel niet. Voor zover de rente naar het oordeel van de Kantonrechter …
Read the rest »

25
Jul 2014
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

ARUBA, CURACAO AND ST. MAARTEN AND THEIR CIVIL LAW SYSTEMS

Abstract rules are the starting point

Aruba, Curaçao and St. Maarten are autonomous parts of the Kingdom of the Netherlands. The Kingdom of the Netherlands is composed of four parts: (i) the Kingdom in Europe (popularly known as Holland, north of Belgium and west of Germany) and Bonaire, St. Eustatius and Saba (in the Caribbean Sea, north of Venezuela), (ii) Aruba, (iii) Curaçao and (iv) St. Maarten. Within the Kingdom of the Netherlands, Aruba, Curaçao and St. Maarten (also in the Caribbean Sea, north of Venezuela) are autonomous except for matters of defense and foreign affairs.

Civil law as a …
Read the rest »

15
Jul 2014
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

THE BINDING EFFECT OF A JUDGMENT

Litigating twice on the same matter is not allowed

The Code of Civil Procedure of Aruba prevents parties from litigating twice on the same legal issue. The principle that a final judgment of a competent court is conclusive upon the parties in any subsequent litigation involving the same cause of action is known as ‘res judicata ’.

The binding effect of a judgment is limited to the parties which have been involved in the proceedings that resulted in the judgment. As far as the subjective scope of the binding effect (res judicata) is concerned: the subjective scope of a judgment is …
Read the rest »

18
Jun 2014
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

EEN GRATIS TELEFOON KOST GELD

Koop op afbetaling

Stel je woont in Nederland en hebt enkele telefoonabonnementen nodig. Je gaat naar een belwinkel en sluit twee overeenkomsten (telefoonabonnementen) met een telecomaanbieder. Je moet maandelijks abonnementskosten betalen (ongeveer € 55 per maand), plus eventuele extra verbruikskosten. Voor de eerste twaalf maanden van het abonnement krijg je een korting van 50%. Bij het aangaan van elk van de abonnementen ontvang je gratis een mobiele telefoon met een verkoopwaarde van ongeveer € 475. Van het eerste abonnement is een schriftelijk contract opgemaakt, van het tweede niet.

Je laat de facturen van de telecomaanbieder wat betreft beide abonnementen gedeeltelijk …
Read the rest »

13
Jun 2014
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

KAN EEN HOND EIGENAAR ZIJN VAN ZIJN HOK?

De rechtspersoon als zelfstandige drager van rechten en verplichtingen

Volgens de wet staat een private rechtspersoon (NV, BV, stichting of vereniging) wat het vermogensrecht betreft met een natuurlijk persoon gelijk voor zover uit de wet niet het tegendeel voortvloeit. Met andere woorden: de rechtspersoon wordt, net als de natuurlijke persoon, als een rechtssubject erkend, en kan, wederom gelijk de natuurlijke persoon, rechten en verplichtingen hebben, en deelnemen aan het rechtsverkeer. Rechtspersonen kunnen net als natuurlijke personen een huurovereenkomst aangaan, eigenaar zijn van een pand of auto, onrechtmatige daden plegen en procederen.

Er zijn natuurlijke grote verschillen tussen rechtspersonen en natuurlijke …
Read the rest »

09
Jun 2014
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

WIE IS DE EIGENAAR VAN MADONNA MET KIND?

Internationaal geschil over eigendom kunstwerk

Op een Nederlandse kunstbeurs wordt een kunstwerk getiteld “La Madonna delle Candelabre” van de hand van Antonio Rossellino aangeboden. De verkoper is een Italiaanse kunsthandelaar. Op enig moment verschijnt de deurwaarder en die legt beslag op het kunstwerk namens een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Laatstgenoemde (die investeert in renaissance-kunst) stelt dat het kunstwerk haar eigendom is en dat het ergens in 2006 is gestolen. Zij verwijt de Italiaanse handelaar onrechtmatig handelen door het kunstwerk te koop aan te bieden.

Het geschil mondt uit in een procedure bij de Rechtbank Limburg die op 25 mei 2014 vonnis wijst …
Read the rest »

07
Jun 2014
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

NIEUWE WETGEVING SINT MAARTEN PER 1 APRIL 2014

Grondige herziening wetgeving SXM

Op 1 april 2014 is in Sint maarten een hele serie nieuwe wetten en wetswijzigingen in werking getreden. Hier volgt een overzicht van de landsverordeningen die op 1 april 2014 in werking zijn getreden:

 • Invoering centraal meldpunt kindermishandeling;
 • Landsverordening erfrecht en schenking;
 • Landsverordening trust;
 • Landsverordening huur;
 • Landsverordening koop van onroerende zaken en aanneming van werk;
 • Landsverordening consumentenkoop op afstand;
 • Landsverordening herziening Boek 2 BW;
 • Landsverordening van de 9de januari 2014 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Faillissementsbesluit 1931 aan een aantal aanvullingen van het nieuwe Burgerlijke Wetboek;
 • Landsverordening personenvennootschap;
 • Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht; en
 • Landsverordening …
  Read the rest »
 • 16
  May 2014
  CATEGORY

  Legal

  COMMENTS No Comments

  MAAR TOEN WAS DAT HEEL GEWOON

  Gedrag van toen beoordeeld naar de normen van nu?

  Elke tijd heeft zijn eigen rechtspraak. Aan de hand van rechterlijke uitspraken kun je een beeld krijgen van de tijdgeest. Hoe er bijvoorbeeld in een bepaalde periode, in een bepaald land over bepaalde zaken werd gedacht, althans door (sommige) rechters. Dat roept dan de vraag op of je het handelen van een persoon, als dat zeg tien jaar later door een rechter moet worden beoordeeld, moet toetsen aan hetgeen nu of juist toen maatschappelijk werd geaccepteerd.

  De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft zich deze vraag ook gesteld in een zaak …
  Read the rest »

  10
  May 2014
  CATEGORY

  Legal

  COMMENTS No Comments

  VOOR EN NADELEN STEMFIES

  Minister Plasterk hoeft niet te rectificeren

  Het maken van een foto van jezelf in het stemhokje is populair. Soms worden ook kinderen meegenomen en gefotografeerd. Omdat een zelfprotret een “selfie” wordt genoemd, heeft iemand “stemfie” bedacht voor een foto van jezelf tijdens of na het uitbrengen van een stem.

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ronald Plasterk) heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 onder meer getwitterd “Ik roep niet op om een #stemfie te maken, maar het mag wel”.

  De Stichting Bescherming Burgerrechten en een particulier hebben zich daar kwaad om gemaakt en in kort geding …
  Read the rest »

  09
  May 2014
  CATEGORY

  Legal

  COMMENTS No Comments

  AFLEGGEN VAN REKENING EN VERANTWOORDING

  Ook als dat niet expliciet in de wet staat

  In 1981 worden in Curaçao twee naamloze vennootschappen opgericht. De activiteiten van de vennootschappen beperkten zich tot het aanhouden van bankrekeningen in diverse landen. In 2004 beschikten twee broers en twee zussen elk over een volmacht om namens die vennootschappen handelingen te verrichten. De zussen hebben het Gerecht verzocht de vennootschappen op de voet van art. 2:24 BW te ontbinden. Bij beschikking van 12 april 2007 heeft het Gerecht de vennootschappen ontbonden met benoeming van een curator.

  Vervolgens is discussie ontstaan over de vraag of de curator van één van de …
  Read the rest »

  09
  May 2014
  CATEGORY

  Legal

  COMMENTS No Comments

  WELKE RECHTER BINNEN HET KONINKRIJK IS BEVOEGD?

  Hoe moet de rechter bepalen of hij rechtsmacht heeft?

  Bij arrest van 2 mei 2014 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de vraag naar de interregionale rechtsmacht van de rechter (ECLI:NL:HR:2014:1063). Het betrof een verzoek van een in Nederland wonende vader tot wijziging van de kinderalimentatie. Moeder en kind wonen in Curaçao. Het verzoek was ingediend bij de Rechtbank te ’s-Gravenhage. De eerdere alimentatiebeschikking was door het Gerecht in Curaçao gegeven.

  Voor dit soort zaken ontbreken in het Koninkrijk geschreven regels ter bepaling van de interregionale bevoegdheid van de rechter. Er is dus geen gescheven regel op grond waarvan je …
  Read the rest »

  08
  May 2014
  CATEGORY

  Legal

  COMMENTS No Comments