AANSPRAKELIJKHEID OVERHEID VOOR KWALITEIT OPENBARE WEG

Geen geld om de weg te onderhouden als disculpatiegrond?

Een fietser is met zijn racefiets ten val gekomen op het moment dat hij werd ingehaald door een vrachtauto met aanhangwagen. De fietser is vervolgens onder de vrachtwagen terecht gekomen en daarbij zwaar gewond geraakt. Het ongeval heeft plaatsgevonden op een openbare weg gelegen buiten de bebouwde kom van een dorp in Nederland. De Gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van deze weg. De eigenaar van de vrachtwagen is verzekerd en deze verzekeraar wordt in rechte voor de schade aangesproken.

Wat betreft het wegdek is het volgende bekend. Het ongeval vond …
Read the rest »

19
Apr 2014
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

HET VENNOOTSCHAPPELIJK BELANG

De Hoge Raad schetst de kaders

Bij de vervulling van hun taak dienen de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap (NV of BV) en de met haar verbonden onderneming te richten. Wat dat belang inhoudt hangt af – hoe kan het ook anders – van de omstandigheden van het geval. In een arrest van 4 april 2014 (ECLI:NL:HR:2014:799) heeft de Hoge Raad weer eens haar licht over dit onderwerp laten schijnen. Voor het recht van Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden zijn deze beschouwingen (die hierna samengevat worden weergegeven) ook van belang.

Indien aan de …
Read the rest »

17
Apr 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

DE BV DIE VAN BONAIRE NAAR ROTTERDAM WILDE GAAN… KWAM NOOIT AAN

Inschrijving in Rotterdam geweigerd

Tijdens een lezing in 2012 maakte ik er melding van dat in 2011 is geprobeerd een BV die statutair is gevestigd in Bonaire te verplaatsen naar Rotterdam door middel van een statutenwijziging, waarbij de oude door de nieuwe statutaire plaats van vestiging werd vervangen en de statuten van de BV overeenkomstig het Nederlandse Boek 2 BW werden ingericht. De Kamer van Koophandel te Rotterdam heeft de inschrijving van die BV geweigerd. De Kamer van Koophandel stelde zich op het standpunt dat deze gang van zaken in strijd is met de Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing en …
Read the rest »

16
Apr 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

HOGE RAAD OVER BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Vlieg Ver Weg BV v Curatoren Air Holland

Air Holland heeft in de periode van 25 maart 2001 tot en met 31 augustus 2001 dertig vliegreizen voor Vlieg Ver Weg BV (Van der Valk) verzorgd. Deze vennootschap heeft de facturen van vier reizen onbetaald gelaten.

De twee eisers in de cassatieprocedure zijn sinds 5 september 1997 de zelfstandig bevoegde bestuurders van Vlieg Ver Weg BV.

Air Holland is op 25 maart 2004 failliet verklaard. Mr. Pieter Ingwersen en mr. Rocco Mulder zijn aangesteld als curatoren. De curatoren vorderen in deze procedure dat Vlieg Ver Weg en haar bestuurders hoofdelijk worden …
Read the rest »

16
Apr 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

HANDEL IN OPTIES EN ZORGPLICHT (III)

De zorgplicht als vage norm

Verrassingsrechtspraak kan onaangenaam zijn. Een geregeld gehoorde klacht is dat niet altijd op voorhand duidelijk is welke verplichtingen nu precies uit de (in het effectenrecht zo relevante) zorgplicht voortvloeien in een concrete situatie, terwijl de rechter inzichten en normen van vandaag op handelen en nalaten in het verleden toepast. Je kunt dus onverwacht met aansprakelijkheid worden geconfronteerd. Dit raakt de legitimatie van rechtspraak. Als het gaat om rechtsnormen die in wet- en regelgeving zijn vastgelegd wordt op voorhand duidelijkheid verschaft, terwijl de rechter in veel gevallen die duidelijkheid pas achteraf verschaft. Het oordeel van de …
Read the rest »

16
Apr 2014
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

HANDEL IN OPTIES EN ZORGPLICHT (II)

Een bijzondere zorgplicht?

We gaan even terug in de tijd. De zaak die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 11 juli 2003 (JOR 2003, 199 inzake Kouwenberg v Rabobank) vindt zijn oorsprong in transacties die in 1987 werden verricht.

Blijkens het arrest handelde de betreffende belegger sinds 1983 in aandelen en sinds 1984 in opties. In laatstgenoemd jaar heeft hij een ‘Verklaring inzake Optiehandel’ ondertekend, waarin werd vastgelegd dat het (destijds bestaande) Reglement voor de Handel op de relatie tussen hem en de bank van toepassing zou zijn. De belegger verklaarde zich bewust te zijn van …
Read the rest »

14
Apr 2014
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

HANDEL IN OPTIES EN ZORGPLICHT (I)

Bijzondere risico’s?

De belegger die 100 aandelen Wolters Kluwer koopt weet dat, afgezien van betaalde provisie, zijn maximale verlies de aanschafprijs is, namelijk wanneer de aandelen de waarde nihil bereiken. In zekere zin zal zijn verlies dan groter zijn, omdat hij het met de aankoop gemoeide bedrag bijvoorbeeld op een rentedragende rekening had kunnen zetten. Voor een dergelijke aandelentransactie geldt – en dat is een feit van algemene bekendheid – dat aan het beleggen in aandelen risico’s zijn verbonden en dat resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst bieden. Omdat een belegger vrij is in de wijze waarop …
Read the rest »

12
Apr 2014
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

IP VIOLATION AND IMMEDIATE BAN ON DOWNLOADING IN THE NETHERLANDS

The amount of the levy payable for making private copies of a protected work may not take unlawful reproductions into account

The European Copyright Directive* permits Member States to lay down an exception to the exclusive reproduction right of holders of copyright and related rights so that private copies may be made (the private copying exception). It also provides that Member States which decide to introduce such an exception into their national law are required to provide for the payment of ‘fair compensation’ to copyright holders in order to compensate them adequately for the use of their protected works or …
Read the rest »

11
Apr 2014
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

EUROPEAN DATA RETENTION DIRECTIVE INVALID

By today’s judgment, the European Court of Justice declares the directive invalid

According to the Court, the Directive entails a wide-ranging and particularly serious interference with the fundamental rights to respect for private life and to the protection of personal data, without that interference being limited to what is strictly necessary.

The main objective of the Data Retention Directive* is to harmonize Member States’ provisions concerning the retention of certain data which are generated or processed by providers of publicly available electronic communications services or of public communications networks. It therefore seeks to ensure that the data are available for …
Read the rest »

08
Apr 2014
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

MISBRUIK VAN PROCESRECHT

Gebod tot intrekking bodemprocedure in kort geding mogelijk

Net zoals het eigendomsrecht kan worden misbruikt, bijvoorbeeld door een schuur bewust zo te plaatsen dat het uitzicht van de buren wordt verstoord, kan er ook sprake zijn van misbruik van procesrecht. Het uitgangspunt is dat iemand bepaalde bevoegdheden heeft, zoals de bevoegdheid om een procedure te beginnen, (na verkregen verlof) beslag te leggen of het faillissement van een schuldenaar of van zichzelf aan te vragen. Maar het hebben van een bevoegdheid betekent niet dat je die naar willekeur kunt uitoefenen.

De regeling inzake misbruik van bevoegdheid (art. 3:13 BW) vindt buiten …
Read the rest »

05
Apr 2014
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

OVERHEID EN OVERHEIDSBEDRIJVEN

Een hybride vorm werkt niet

Al meer dan eens heb ik aangegeven dat de verhouding tussen de overheid (het Land Curaçao) en de overheidsvennootschappen soms een moeizame is. Wat mij betreft moet de overheid een duidelijke keuze maken: óf activiteiten worden uitgeoefend in de vorm van een overheidsdienst en onder directe verantwoordelijkheid van een minister (en dan is iedereen ambtenaar) óf activiteiten worden uitgeoefend in de vorm van een vennootschap (NV of BV), maar dan moeten die ook zoveel mogelijk buiten de politieke invloedssfeer worden gehouden. De huidige situatie heeft een hybride karakter: er is wel gekozen …
Read the rest »

03
Apr 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

TRUSTKANTOREN VOORWERP VAN POLITIEK DEBAT

Met de reputatie van trustkantoren is niets mis

Trustkantoren vervullen een belangrijke functie ten behoeve van particulieren en bedrijven, maar genieten niet een met banken of verzekeraars vergelijkbare bekendheid. Trustkantoren lijken soms met een zekere mate van mystiek te zijn omgeven. Deze mystiek hangt ongetwijfeld samen met de link die doorgaans wordt gelegd tussen trustkantoren enerzijds en belastingplanning, belastingparadijzen en geheimhouding anderzijds. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Trustkantoren zijn zakelijke dienstverleners die opereren op onder meer financieel, juridisch, fiscaal en administratief terrein. Ze kunnen optreden als bestuurder, de administratie van vennootschappen voeren, belastingaangiften doen, betrokken zijn …
Read the rest »

02
Apr 2014
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments