HERROEPING ONTBINDINGSBESLUIT RECHTSPERSOON

De Hoge Raad heeft stringente voorwaarden geformuleerd

De Hoge Raad heeft op 9 december 2014 een arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2014:3677; JOR 2015/33) dat ook voor het recht van de Caribische (ei)landen van het Koninkrijk relevant is. Op grond van die uitspraak worden de volgende eisen aan herroeping van een ontbindingsbesluit gesteld:

 • het herroepingsbesluit moet voldoen aan de vereisten die in het algemeen gelden voor een besluit van de algemene vergadering van de rechtspersoon (lees: dezelfde vereisten als gelden voor het ontbindingsbesluit);
 • de herroeping mag geen afbreuk doen aan de vereisten van rechtszekerheid of de rechten en belangen van derden (lees: niemand …
  Read the rest »
 • 17
  Mar 2015
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  AANSPRAKELIJKHEID TRUSTBESTUURDER

  Geen verlicht aansprakelijkheidsregime

  De Landsverordening toezicht trustwezen zegt niets over de aansprakelijkheid van trustkantoren of vertegenwoordigers daarvan die als statutair bestuurder van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een NV, BV of stichting) optreden. De vraag is of deze aansprakelijkheid door de gebruikelijke regels op dit vlak wordt beheerst. Omdat het trustkantoor als bestuurder van een rechtspersoon doorgaans een andere rol vervult dan een bestuurder die – zelfstandig – strategische beslissingen neemt, rijst de vraag of voor een trustkantoor mogelijk een lichter aansprakelijkheidsregime geldt.

  Recent heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie een vonnis gewezen naar het recht van St. Maarten waar het betreft …
  Read the rest »

  16
  Mar 2015
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  TEVEEL INTERIMDIVIDEND UITGEKEERD

  Verplichting tot terugbetalen

  In artikel 2:118/218 BW (BES, Curaçao en St. Maarten) is vastgelegd dat in onmiddellijke samenhang met de goedkeuring van de jaarrekening, de algemene vergadering of een ander bij de statuten aangewezen orgaan van de NV of BV beslist over de uitkering of inhouding van de uit die jaarrekening blijkende winst en over het doen van andere uitkeringen ten laste van het uit die jaarrekening blijkende eigen vermogen. Dit betreft de jaarlijkse dividenduitkering. De algemene vergadering (of een ander bij de statuten aangewezen orgaan) kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen ten laste van een lopend boekjaar …
  Read the rest »

  28
  Jan 2015
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  ONDERNEMING EN BEHOORLIJK BESTUUR

  Corporate governance is geen toverformule

  Al decennialang wordt gesproken en geschreven over (good) corporate governance. En er zijn ook talloze omschrijvingen bedacht. In de kern gaat het er om dat de diverse organen van een vennootschap (bestuur, raad van commissarissen en algemene vergadering) behoorlijk functioneren, zowel formeel als inhoudelijk.

  Corporate governance speelt niet alleen bij overheidsvennootschappen en bij beursvennootschappen, maar is ook in de private sector van belang. Wat behoorlijk functioneren precies inhoudt weten we niet. Wat onbehoorlijk functioneren inhoudt weten we wel (ongeveer). Aan de hand van een eenvoudig geval bespreken we kort de rol van …
  Read the rest »

  25
  Mar 2014
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  PROSPECTUSPLICHT EN -AANSPRAKELIJKHEID

  Nederland, BES, Curaçao en St. Maarten

  In het kader van de door de Radboud Universiteit te Nijmegen en The University of Curaçao georganiseerde Masterclass Financieel recht heb ik als docent een bijdrage geleverd onder de titel “Prospectusplicht en -aansprakelijkheid“.

  Het onderwerp prospectusaansprakelijkheid laat zich vanuit verschillende gezichtspunten belichten. Hier worden genoemd: (i) het nationale aansprakelijkheidsrecht van Nederland, Curaçao en St. Maarten, en de BES eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba), (ii) het internationale privaatrecht van de genoemde landen en (iii) internationale bevoegdheidsvragen. De eerste twee onderwerpen staan centraal, met her en der een zijstapje. Uitgangspunt is een NV die aandelen uitgeeft …
  Read the rest »

  14
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments

  HET FAMILIEBEDRIJF

  PAO-Intensief cursus

  In het kader van de door de Radboud Universiteit te Nijmegen en The University of Curaçao georganiseerde PAO-intenstief cursus “Actualiteiten Ondernemingsrecht” heb ik als docent een bijdrage geleverd over het onderwerp “Het familiebedrijf“.

  Vanuit juridisch perspectief komen enkele onderwerpen die met het familiebedrijf samenhangen aan de orde. Om te beginnen wordt kort stilgestaan bij de wijzigingen in Nederland die in 2012 en 2013 zijn doorgevoerd (flex-BV en Wet bestuur en toezicht). Daarna wordt stilgestaan bij het monistisch bestuursmodel en in het verlengde daarvan bij het toezicht op en de adviserng van familiebedrijven.

  Vervolgens komen enkele juridische instrumenten in het …
  Read the rest »

  14
  Mar 2014
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  DE ZORGPLICHT VAN PROFESSIONELE PARTIJEN

  Naleving van de zorgplicht is een vorm van risicobeheersing

  Google het woord ‘zorgplicht’ en constateer dat je dit begrip in relatie tot uiteenlopende onderwerpen tegenkomt: sport, kinderopvang, leerlingen, cliënten, werknemers, gevangenen, afvalwaterzorg, krijgsgevangenen, hemelwaterzorg, huurauto’s, grondwaterzorg, bancaire en financiële dienstverlening, enz. enz. enz.

  Ons recht is met de zorgplicht doordrenkt. Dat is niet iets van de afgelopen jaren. Een begrip als de ‘zorg van een goed huisvader’ treffen we al eeuwen aan. En die zorgplicht betreft, zoals we al zagen, allerlei uiteenlopende situaties. Ik noem er nog een paar: de zorg van een goed vruchtgebruiker, de zorg van de arts …
  Read the rest »

  13
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments

  GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING VAN EEN NV OF BV

  Omzetting kan niet binnen het Koninkrijk

  Gelijk een natuurlijke personen (tot op zekere hoogte) van geaardheid kan veranderen en kan worden omgebouwd, hoeft ook een Curaçaose NV of BV zijn dagen niet noodzakelijk in de bij oprichting gekozen vorm te slijten. Een NV of BV kan zich omzetten in een andere rechtsvorm in Curaçao of in een buitenlandse rechtsvorm met als gevolg dat de NV of BV uit de Curaçaose rechtssfeer verdwijnt. Vroeger werd in dit verband over zetelverplaatsing gesproken.

  De grensoverschrijdende omzetting is een aparte figuur, want de vennootschap is in het ene land opgericht en zet zich dan om …
  Read the rest »

  11
  Mar 2014
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  DIRECTORS’ LIABILITY REVISITED

  People keep asking questions about this topic

  Generally, in Curaçao (as well as in Aruba, St. Maarten and the BES islands) liability may arise in the event a managing director is found to be seriously negligent (‘hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt’) in fulfilling his tasks as member of the management board of a legal entity (NV, BV, foundation or association).

  Section 2:8 subsection 3 of the Curaçao Civil Code (‘CCC‘) provides that in performing its duties the management board is focused on the interest of the legal entity and its associated business operations, insofar as they exist. This …
  Read the rest »

  10
  Mar 2014
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  KEEPING ACCOUNTS OF A LEGAL ENTITY IN CURAÇAO

  Rights and obligations must be known at all times

  Section 2:14 subsection 1 of the Curaçao Civil Code (‘CCC’) provides that every director of a legal entity (NV, BV, foundation or association) is obliged towards the legal entity to perform the duties properly within the sphere of his activities. If there is only one director, the sphere of his activities covers all the duties.

  Section 2:15 subsection 1 CCC provides that the management board is obliged to keep accounts of the financial position of the legal entity and of everything with regard to the activities of the legal entity, according …
  Read the rest »

  06
  Mar 2014
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  GOVERNMENT-OWNED COMPANIES

  Opposing views on political influence

  Few people would argue that the rules issued by the state (government) must also be correctly and strictly observed by that same state. It cannot be well conceived that, for example, the police and Public Prosecutor’s Office (as instruments of the state) should be allowed to violate the law with impunity.

  Though there may be very different opinions about the nature and the role of the state (particularly from a philosophical and jurisprudential viewpoint), here we address the question of how we should consider government-owned companies, and in particular, what level of influence the government …
  Read the rest »

  17
  Feb 2014
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  THE INCORPORATION OF A CURACAO LIMITED LIABILITY COMPANY

  Incorporating an NV or BV is not a hassle

  The act on corporate law (Book 2 Curaçao Civil Code) governs the NV (‘public limited liability company’) and BV (‘private limited liability company’). These companies can be used for group finance or holding activities, (international) joint-ventures, funds, structured finance, as a Curaçao Trust and for “plain-vanilla” (local) activities.

  A notarial deed is required for the formation of an NV or BV and for any amendment to articles of association (a.k.a. articles of incorporation). Formation can however, be very quick (within one or two days if necessary) and does not require many …
  Read the rest »

  14
  Feb 2014
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments