STUDIESCHULD: WELK RECHT IS VAN TOEPASSING?

Studieschuld gematigd door de rechter

De Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) heeft een studielening aan X verstrekt van in hoofdsom ANG 12.000. Partijen hebben daarover op 21 juli 1997 een overeenkomst van geldlening gesloten. X heeft haar studie / opleiding in augustus 1999 met goed gevolg afgerond. SSC vordert terugbetaling van de hoofdsom plus de rente en buitengerechtelijke incassokosten. X is niet in de procedure verschenen, niet in eerste aanleg en niet in hoger beroep.

In eerste aanleg heeft de Kantonrechter een deel van de vordering toegewezen en een deel niet. Voor zover de rente naar het oordeel van de Kantonrechter …
Read the rest »

25
Jul 2014
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

NO DERIVATIVE ACTION IN ST. MAARTEN

A claim based on tort is possible though

St. Maarten law does not provide for a derivative action. According to Section 2:3 subsection 1 of the St. Maarten Civil Code, for the purposes of patrimonial law (i.e. the law of property, rights and interests and the law of obligations) a legal person (e.g. an NV or BV) is equated with a natural person, except where this would be contrary to the law.

Said Section prevents (majority and minority) shareholders from claiming damages from a third person (including current or former members of the management board and co-shareholders) for any damage …
Read the rest »

19
Jul 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

HOE BEOORDEEL JE EEN KANDIDAAT-COMMISSARIS?

Voer voor de corporate governance-discussie

Aan de Amigoe van 18 juni 2014 ontleen ik het volgende citaat: “Op Curaçao heeft een openbare aanbesteding voor aannemers geen toegevoegde waarde en is het ook niet doelmatig, gezien het beperkt aantal capabele aannemers op het eiland. Dit meldt minister Earl Balborda (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, PNP) in een brief die hij naar de Raad van Ministers (RvM) heeft gestuurd en waarin hij melding maakt van zijn voorstel om geen openbare aanbesteding te houden voor het uitbesteden van de projecten die vallen onder de Inhaalslag Onderhoud Openbare wegen Curaçao.”

Als we de eerste …
Read the rest »

19
Jun 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

THE BINDING EFFECT OF A JUDGMENT

Litigating twice on the same matter is not allowed

The Code of Civil Procedure of Aruba prevents parties from litigating twice on the same legal issue. The principle that a final judgment of a competent court is conclusive upon the parties in any subsequent litigation involving the same cause of action is known as ‘res judicata ’.

The binding effect of a judgment is limited to the parties which have been involved in the proceedings that resulted in the judgment. As far as the subjective scope of the binding effect (res judicata) is concerned: the subjective scope of a judgment is …
Read the rest »

18
Jun 2014
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

EEN GRATIS TELEFOON KOST GELD

Koop op afbetaling

Stel je woont in Nederland en hebt enkele telefoonabonnementen nodig. Je gaat naar een belwinkel en sluit twee overeenkomsten (telefoonabonnementen) met een telecomaanbieder. Je moet maandelijks abonnementskosten betalen (ongeveer € 55 per maand), plus eventuele extra verbruikskosten. Voor de eerste twaalf maanden van het abonnement krijg je een korting van 50%. Bij het aangaan van elk van de abonnementen ontvang je gratis een mobiele telefoon met een verkoopwaarde van ongeveer € 475. Van het eerste abonnement is een schriftelijk contract opgemaakt, van het tweede niet.

Je laat de facturen van de telecomaanbieder wat betreft beide abonnementen gedeeltelijk …
Read the rest »

13
Jun 2014
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

DE RENTESWAP

Een derivaat met risico’s

Er waren tijden dat je als ondernemer een langlopende lening kon afsluiten tegen een (relatief) lage vaste rente. Maar de tijden zijn veranderd. Leningen worden voor kortere periodes afgesloten en hebben veelal een variabele rente. Dat de rente variabel is betekent dat die kan stijgen, waardoor voor de ondernemer de kosten van de lening ook toenemen. Het risico dat de rente stijgt, kun je afdekken door een renteswap te kopen.

Stel dat je als ondernemer een lening afsluit met de bank voor vijf jaar. De lening heeft een variabele rente, die dus kan dalen, maar ook …
Read the rest »

11
Jun 2014
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

KAN EEN HOND EIGENAAR ZIJN VAN ZIJN HOK?

De rechtspersoon als zelfstandige drager van rechten en verplichtingen

Volgens de wet staat een private rechtspersoon (NV, BV, stichting of vereniging) wat het vermogensrecht betreft met een natuurlijk persoon gelijk voor zover uit de wet niet het tegendeel voortvloeit. Met andere woorden: de rechtspersoon wordt, net als de natuurlijke persoon, als een rechtssubject erkend, en kan, wederom gelijk de natuurlijke persoon, rechten en verplichtingen hebben, en deelnemen aan het rechtsverkeer. Rechtspersonen kunnen net als natuurlijke personen een huurovereenkomst aangaan, eigenaar zijn van een pand of auto, onrechtmatige daden plegen en procederen.

Er zijn natuurlijke grote verschillen tussen rechtspersonen en natuurlijke …
Read the rest »

09
Jun 2014
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

WIE IS DE EIGENAAR VAN MADONNA MET KIND?

Internationaal geschil over eigendom kunstwerk

Op een Nederlandse kunstbeurs wordt een kunstwerk getiteld “La Madonna delle Candelabre” van de hand van Antonio Rossellino aangeboden. De verkoper is een Italiaanse kunsthandelaar. Op enig moment verschijnt de deurwaarder en die legt beslag op het kunstwerk namens een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Laatstgenoemde (die investeert in renaissance-kunst) stelt dat het kunstwerk haar eigendom is en dat het ergens in 2006 is gestolen. Zij verwijt de Italiaanse handelaar onrechtmatig handelen door het kunstwerk te koop aan te bieden.

Het geschil mondt uit in een procedure bij de Rechtbank Limburg die op 25 mei 2014 vonnis wijst …
Read the rest »

07
Jun 2014
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

VADER-DIRECTEUR BEVOORDEELT ZICHZELF EN ZIJN ZONEN

Onrechtmatige daad jegens de gezamenlijke crediteuren

Het gaat financieel slecht met een bouwbedrijf in Nederland. Er is nog wel wat geld, maar lang niet genoeg om alle crediteuren te betalen. Het bouwbedrijf hangt onder een andere vennootschap, een zogeheten holding. Vader is daarvan de enig directeur en zijn zoons zijn, net als hij, voor hun managementfee afhankelijk van holding. De holding is de bestuurder van het bouwbedrijf.

En wat doet vader? Hij zorgt ervoor dat het bouwbedrijf substantiële sommen geld overmaakt naar de holding. De crediteuren van het bouwbedrijf hebben daardoor het nakijken. Die betalingen hadden betrekking op de managementfees …
Read the rest »

05
Jun 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

OVER DE UITVAARTONDERNEMER DIE NIET WILDE STOPPEN

Geen concurrentiebeding, wel onacceptabele concurrentie

Meneer A heeft een goed draaiende uitvaartonderneming. Met zijn onderneming is hij in een bepaalde regio in Nederland actief. Meneer B is ook uitvaartondernemer, maar actief in een andere regio in Nederland. Meneer A verkoopt op enig moment zijn onderneming aan meneer B. Onderdeel van de koopovereenkomst is dat meneer A zich verplichtte om in persoon beschikbaar te zijn voor het regelen van uitvaarten tegen een vergoeding van € 600,- per uitvaart.

Na een tijdje ontdekt meneer B dat meneer A actief is in de regio waarin hij ook vóór de verkoop van zijn onderneming …
Read the rest »

02
Jun 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

DE PERSONENVENNOOTSCHAP IN SINT MAARTEN (II)

Continuïteit is uitgangspunt

Wat betreft de uittreding van één of enkele vennoten wordt hier opgemerkt dat de wet continuïteit van de vennootschap tot uitgangspunt neemt. In de wet is bepaald in welke gevallen de vennootschap jegens de betrokken vennnoot wordt ontbonden, dus wanneer sprake is van relatieve ontbinding (art. 7:818 lid 1 BW). Vereist is wel dat er minimaal twee vennoten overblijven. De goederenrechtelijke regeling bij een dergelijke uittreding is in een afzonderlijk artikel vastgelegd (art. 7:821 BW).

Ik wijs er nog even op dat de vennootschap na ontbinding (dus bij discontinuïteit) moet worden vereffend, maar dat die vereffening onder …
Read the rest »

17
May 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

DE PERSONENVENNOOTSCHAP IN SINT MAARTEN (I)

VOF en maatschap afgeschaft

Op 1 april 2014 is in Sint Maarten Titel 13 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) (de Landsverordening personenvennootschap, AB 2014, 13) in werking getreden (AB 2014, 33).

Personenvennootschappen zijn contractuele samenwerkingsvormen (art. 7:800 lid 1 BW). We zijn waarschijnlijk allemaal opgegroeid met de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap, waarvan de regelingen waren verdeeld over het Burgerlijk Wetboek (Boek 7A) en het Wetboek van Koophandel.

Met ingang van 1 april 2014 is de wettelijke regeling dus grondig herzien en geplaatst in Titel 13 van Boek 7 BW. In Curaçao heeft …
Read the rest »

16
May 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments